Terms and conditions

Vilkår for kjøp

Bergta! Randi Kristin Strand, heretter Bergta!, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gies skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuelt avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Kortbetaling

Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via TLS (Transport Layer Security) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir, vil det bli generert en faktura som følges opp av ekstern samarbeidspartner.

Delbetaling og avdragsordning

Et kjøp som gjøres med en avdragsordning/delbetaling, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til inkasso.

Ved delbetaling tilkommer et påslag som utgjør 25% av den opprinnelige prisen.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller Bergta! og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Bergta! sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av innhold i kursportaler, Facebookgrupper osv.

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Bergta! sine produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Bergta! Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Bergta! tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til andre kursdeltakere. Du samtykker også i å respektere Bergta!s konfidensielle, fortrolige informasjon, ideer, planer og forretningshemmeligheter.  

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Bergta! holdes strengt konfidensielt. 

Angrefrist for forbrukere og kurs med angrefrist annonsert

På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra avtaleinngåelse, med mindre vi har annonsert at vi gir 14 dagers angrefrist fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper på en utvetydig måte. Vi betaler deg tilbake pengene innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger/tilsendt krav ikke bli tilbakebetalt/slettet.  

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter TLS (Transport Layer Security), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Bergta! garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt oss i såfall på randi@bergta.no
Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring: https://bergta.simplero.com/page/92209-personvernerklaering-for-bergta-randi-kristin-strand

Ansvarsbegrensing

Bergta! og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, din kunnskap, evne og ditt engasjement, for å nevne noen. 

Begrensing og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredjepart, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Bergta! kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Leveringsplikt ved konkurs/opphørelse av Bergta! Randi Kristin Strand

Dersom Bergta! opphører ved konkurs eller annen årsak, vil aktive kursdeltakere ved tidspunktet for opphørelsen få mulighet til å laste ned kurset i filform.

Force majeur

Er Bergta! eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Bergta! fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Bergta! refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: randi@bergta.no

Adresse: Bekkevollveien 21, 6414 Molde

Org.nr: 916328958


Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.